خوان سوم كشتن اسفنديار اژدها را، برگی از شاهنامه فردوسی، قرن شانزدهم میلادی AN ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAF FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: ISFANDYAR KILLS THE DRAGON, PERSIA, SAFAVID, 16TH CENTURY

An Illustrated & Illuminated Leaf from a Manuscript of Firdausi's Shahnameh: Isfandyar Kills the Dragon, Persia, Safavid, Century

https://flic.kr/p/vitZtm | Rustam reporting his victory to Kay Khosrow | بدو گـفـت گودرز کای شـهریار سـخـنـها  درازسـت  زین کارزار می و جام وآرام باید نـخـسـت پـس   آنـگاه ازین کار پرسی درست بازگشتن رستم به درگاه شاه، برگ مصور از نسخه خطی شاهنامه فردوسی، دوره صفویان، قزوین و یا مشهد، 988 هجری قمری گواش آبرنگ با طلا بر روی کاغذ، حراجی ساتبی. نقاشی: 25 در 22cm.  An illustrated and illuminated leaf from a manuscript of Firdausi's Shahnameh: Rustam reporting his victory to Kay Khosrow, Persia…

An illustrated and illuminated leaf from a manuscript of Firdausi's Shahnameh: Rustam reporting his victory to Kay Khosrow, Persia, Safavid, Qazvin or Mashhad, 988 AD

154467_416839698381701_1041128759_n

Exhibition of Persian miniature paintings organized in 2005 by the Tehran Museum of Contemporary Art

Lot 98 / Iskandar fights the dragon. A Persian miniature, Shiraz, c.1600 / Courtesy of MILLON Auction House

Lot 98 / Iskandar fights the dragon. A Persian miniature, Shiraz, / Courtesy of MILLON Auction House

Muhammad al-Qivam al-Shirazi | "Battle Between Iranians and Turanians", Folio from a Shahnama (Book of Kings) | Calligrapher: Muhammad al-Qivam al-Shirazi (active ca. 1560s) Illuminator: Muhammad ibn Taj al-Din Haidar Muzahhib Shirazi (active 1560s–80s) Object Name: Folio from an illustrated manuscript Date: 1562–83 Geography: Iran, Shiraz

Battle Between Iranians and Turanians, Folio from a Shahnama (Book of Kings), Calligrapher: Muhammad al-Qivam al-Shirazi (active ca. Illuminator: Muhammad ibn Taj al-Din Haidar Muzahhib Shirazi (active Iran, Shiraz

An illustrated and illuminated copy of Firdausi's Shahnameh, Persia, Safavid, 16th century | lot | Sotheby's

An illustrated and illuminated copy of Firdausi's Shahnameh, Persia, Safavid…

رفتن بهرام چوبينه به جنگ ساوه شاه | چنین گفت با مهتران ساوه شاه که پیلان بیارید پیش سپاه به انبوه لشکر به جنگ آورید بدیشان جهان تا رو تنگ آورید رفتن بهرام چوبينه به جنگ ساوه شاه، نگارکر ناشناس، برگی از نسخه دستنویس شاهنامه فردوسی، سده ۱۶ ترسایی ، دوره صفویان، آبرنگ، گواش و طلا بر روی کاغذ، ۱۶ در ۲۴ سانتی متر، خانه حراج ساتبی An illustrated leaf from a Shahnameh: the Battle of Bahram and Saveh Shah, Persia, Safavid, 16th century gouache heightened with gold on paper...

An illuminated frontispiece from a manuscript of Firdausi's Shahnameh and an illustrated leaf from a separate Shahnameh: the Battle of Bahram and Saveh Shah, Persia, Safavid, century

TWO ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAVES FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: ARDASHIR CAPTURING ARDAVAN ; KAY KHUSRUW'S FIGHTING WITH AFRASIYAB, SAFAVID PERSIA, SHIRAZ, 16TH CENTURY

TWO ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAVES FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: ARDASHIR CAPTURING ARDAVAN ; KAY KHUSRUW'S FIGHTING WITH AFRASIYAB, SAFAVID PERSIA, SHIRAZ, 16TH CENTURY

این نخستين تصوير شاهنامه شاه طهماسبي است. فردوسي در گوشه چپ پائين ايستاده به بزم سه شاعر بزرگ غزنوي مي‌نگرد. مجلس مذاكره شاعران. عنصري با يكي از شاعران ديگر «فرخي يا عسجدي» مباحثه مي‌كند و فردوسي در گوشه عكس ايستاده است، Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Firdawsi And The Three Court Poets Of Ghazna Geography Iran Period Safavid, circa 1532 CE Dynasty Safavid Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper. Dimensions Page 47 x 31.8 cm

Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Firdawsi And The Three Court Poets Of Ghazna Iran, Safavid, circa 1532 CE Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper. Dimensions Page 47 x cm Accession number The Aga Khan Museum

AN ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAF FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: BUZURJMIHR PRESENTS THE SHOE-MAKER'S OFFER TO ANUSHIRVAN, QAZWIN, SAFAVID PERSIA, FROM A MANUSCRIPT COPIED BY MUHY AND DATED AH975/1563AD

AN ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAF FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: BUZURJMIHR PRESENTS THE SHOE-MAKER'S OFFER TO ANUSHIRVAN, QAZWIN, SAFAVID PERSIA, FROM A MANUSCRIPT COPIED BY MUHY AND DATED AH975/1563AD

The Persian Prince Humay Meeting the Chinese Princess Humayun in a Garden, Persia / Iran, 15th century CE

The Persian Prince Humay Meeting the Chinese Princess Humayun in a Garden, Persia / Iran, century CE

Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: The First Joust Of The Champions, Fariburz And Kalbad Geography Iran Period Safavid, c. 1540 CE Dynasty Safavid Materials and technique Opaque watercolour, gold and ink on paper Dimensions 47.2 x 32 cm

Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: The First Joust Of The Champions, Fariburz And Kalbad Geography Iran Period Safavid, c. 1540 CE Dynasty Safavid Materials and technique Opaque watercolour, gold and ink on paper Dimensions x 32 cm

AN ILLUSTRATED AND ILLUMINATED LEAF FROM A MANUSCRIPT OF FIRDAUSI'S SHAHNAMEH: THE FIRE ORDEAL OF SIYAVUSH, PERSIA, 16TH CENTURY Ink and gouache heightened with gold, depicting a central figure on horseback riding through a fire, a snake wrapped around the branches of a tree in the foreground.

The Fire Ordeal of Siyavush (Abu'l Qasim Firdausi CE Persian): Shahnama (Book of Kings) (Shah Tahmasp) Century CE Safavid Miniature Painting, Iran))

Trois miniatures persanes Iran, art safavide, XVIe siècle THREE MINIATURES, INK…

Trois miniatures persanes Iran, art safavide, XVIe siècle THREE MINIATURES, INK…

The Metropolitan Museum of Art - "The Trapped Cat and the Frightened Mouse (Rat ?)", Folio from a Kalila wa Dimna, 18th century. The Metropolitan Museum of Art, New York. Egypt or Syria; Islamic. The Alice and Nasli Heeramaneck Collection, Gift of Alice Heeramaneck, 1981 (1981.373.81) #cats

Kalila wa Dimna folio of illuminated manuscripts, an arabic rendition from Syria or Egypt based on the ancient Indian 'Panchatantra' a collection of Animal Fables.

blue demon. Persian Paintings - Five Royal Safavid Manuscripts of the 16th Century by Stuart Cary Welch

Persian Paintings - Five Royal Safavid Manuscripts of the Century by Stuart Cary Welch

Pinterest
Search