پوستر فیلمهای فارسی

.

歴史的な写真,イラン,Book Jacket

پوستر سیاه و سفید فیلم پنجره - صفحه ۳۴ مجله زن روز - شماره ٣٠٢ - شنبه ١٩ دی ١٣۴٩

پوستر سیاه و سفید فیلم پنجره - صفحه ۳۴ مجله زن روز - شماره ٣٠٢ - شنبه ١٩ دی ١٣۴٩

پوستر سیاه و سفید فیلم رقاصه شهر - صفحه ۲۷ مجله ستاره سینما - شماره ٧٢٢ - جمعه ١٠ مهر ١٣۴٩

پوستر سیاه و سفید فیلم رقاصه شهر - صفحه ۲۷ مجله ستاره سینما - شماره ٧٢٢ - جمعه ١٠ مهر ١٣۴٩

پوستر سیاه و سفید فیلم باباشمل - صفحه ۳۶ مجله دنیای ورزش - شماره ۵۶ - شنبه ١٠ مهر ١٣۵٠

پوستر سیاه و سفید فیلم باباشمل - صفحه ۳۶ مجله دنیای ورزش - شماره ۵۶ - شنبه ١٠ مهر ١٣۵٠

پوستر تک رنگ فیلم قلندر - صفحه ۲۴ مجله کیهان ورزشی - شماره ٩٢۴ - ٢ اردیبهشت ١٣۵١

پوستر تک رنگ فیلم قلندر - صفحه ۲۴ مجله کیهان ورزشی - شماره ٩٢۴ - ٢ اردیبهشت ١٣۵١

پوستر سیاه و سفید فیلم گل پری جون - صفحه ۱۹ مجله اطلاعات دختران و پسران شماره ٧٩٢ - ۲۶ اسفند ۱۳۵۲

پوستر سیاه و سفید فیلم گل پری جون - صفحه ۱۹ مجله اطلاعات دختران و پسران شماره ٧٩٢ - ۲۶ اسفند ۱۳۵۲

پوستر سیاه و سفید فیلم سوگلی - صفحه ۲۲ مجله ستاره سینما - شماره ٧٢٢ - جمعه ١٠ مهر ١٣٤٩

پوستر سیاه و سفید فیلم سوگلی - صفحه ۲۲ مجله ستاره سینما - شماره ٧٢٢ - جمعه ١٠ مهر ١٣٤٩

Pinterest
検索